สารจากคณะกรรมการจัดงาน
Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล

สวัสดีครับ ในทุกๆ ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในทุกๆ สาขาวิชาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างรอคอยเพื่อมาพบปะกัน ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum เป็นตลาดนัดวิชาการระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กว่า ๑๔ ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในแต่ละครั้งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๕๐๐ คน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่เป็นผลงานวิจัย Continuous Quality Improvement นวัตกรรม Best Practices แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อนำไปปรับปรุงงาน เกิดความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันในเครือข่ายศูนย์โรคหัวใจ อันเป็นที่มาของ Service Plan

ในปีนี้หลังสถานการณ์โควิดผ่านไป Cardiac Network Forum ได้กลับมาพบกับ พวกเราอีกครั้งเป็นครั้งที่ ๑๕ โดยเราได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลหัวหิน และเขตสุขภาพที่ ๕ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้แนวคิด "บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล" ในวันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี Pre-Congress Course ๑ วันล่วงหน้าในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เหมือนเช่นเคย เพื่อฟื้นฟูความรู้ภาคปฏิบัติทั้งของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคโนโลยีหัวใจ สำหรับเนื้อหาในวันประชุมแบบเต็มๆ ๓ วัน ประกอบด้วยภาคบรรยายในห้องประชุม (Plenary Lectures), Lunch Symposiums, Workshops รวมถึงการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งนำการเสนอแบบ Oral และ Poster Presentation

งานที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ จะเป็นแรงพลังด้านกำลังใจ ความรู้ ประสบการณ์ของพวกเราทุกคน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน รีบลงทะเบียนมาร่วมประชุม พบปะกัน และมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันกับฉันท์พี่น้อง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาล หัวหิน เขตสุขภาพที่ 5 ตลอดจนทีมงานทุกๆท่าน ที่ประสานงานและจัดเตรียมการเป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการจัดงาน วิทยากรทุกท่าน ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้การสนับสนุน หวังว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะประทับใจ มีความสุข ตลอดจนได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของพวกเราทุกคน

พบกันที่ CNF ๑๕
คณะกรรมการจัดงาน

REGISTRATION

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
การประชุมนี้ ได้รับคะแนนต่อใบประกอบฯ สำหรับ พยาบาล (CNEU), เภสัชกร (CPE) & นักเทคโนโลยีหัวใจ
* จำนวนคะแนนเเจ้งภายหลัง, เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสมาคม
รายการ ราคา
Pre Congress 1,000
Congress 2,500
Pre Congress + Congress 3,500
Download เอกสารการจองโรงแรม
ลงทะเบียน