สารจากคณะกรรมการจัดงาน
Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล

สวัสดีครับ ในทุกๆ ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในทุกๆ สาขาวิชาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างรอคอยเพื่อมาพบปะกัน ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum เป็นตลาดนัดวิชาการระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กว่า ๑๔ ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในแต่ละครั้งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า ๕๐๐ คน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานที่เป็นผลงานวิจัย Continuous Quality Improvement นวัตกรรม Best Practices แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อนำไปปรับปรุงงาน เกิดความร่วมมือในการทำงาน ร่วมกันในเครือข่ายศูนย์โรคหัวใจ อันเป็นที่มาของ Service Plan

ในปีนี้หลังสถานการณ์โควิดผ่านไป Cardiac Network Forum ได้กลับมาพบกับ พวกเราอีกครั้งเป็นครั้งที่ ๑๕ โดยเราได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลหัวหิน และเขตสุขภาพที่ ๕ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้แนวคิด "บูรณาการ ประสานพลัง สร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล" ในวันที่ ๓๐ มกราคม ถึง ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี Pre-Congress Course ๑ วันล่วงหน้าในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เหมือนเช่นเคย เพื่อฟื้นฟูความรู้ภาคปฏิบัติทั้งของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคโนโลยีหัวใจ สำหรับเนื้อหาในวันประชุมแบบเต็มๆ ๓ วัน ประกอบด้วยภาคบรรยายในห้องประชุม (Plenary Lectures), Lunch Symposiums, Workshops รวมถึงการประกวดผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งนำการเสนอแบบ Oral และ Poster Presentation

งานที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ จะเป็นแรงพลังด้านกำลังใจ ความรู้ ประสบการณ์ของพวกเราทุกคน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน รีบลงทะเบียนมาร่วมประชุม พบปะกัน และมาเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันกับฉันท์พี่น้อง สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาล หัวหิน เขตสุขภาพที่ 5 ตลอดจนทีมงานทุกๆท่าน ที่ประสานงานและจัดเตรียมการเป็นอย่างดี รวมถึงคณะกรรมการจัดงาน วิทยากรทุกท่าน ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้การสนับสนุน หวังว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะประทับใจ มีความสุข ตลอดจนได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของพวกเราทุกคน

พบกันที่ CNF ๑๕
คณะกรรมการจัดงาน

REGISTRATION

การประชุมนี้ ได้รับคะแนนต่อใบประกอบฯ สำหรับ พยาบาล (CNEU), เภสัชกร (CPE) & นักเทคโนโลยีหัวใจ
พยาบาล (CNEU) จำนวน 16 คะแนน
เภสัชกร (CPE) จำนวน 13.5 คะแนน
นักเทคโนโลยีหัวใจ จำนวน 22 คะแนน
รายการ ราคา
Pre Congress 1,000
Congress 2,500
Pre Congress + Congress 3,500
Download เอกสารการจองโรงแรม

Speakers Group

นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์

นพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์

พว.สุพัตรา พูลนุช

นางสาวชณิดาภา จูไพรี

นพ. ชนะพันธ์ เศรษฐไวศยพงศ์

พว.พิมพ์กษมา ศรีชาติธนวัต

พว.กนกพร วันทัศน์

พว.กาญจนา มีรินทร์

ภญ.นุชน้อย ประภาโส

ภก.กฤษณ์ สรวมชีพ

ผศ.ภญ.ปัทมวรรณ โกสุมา

ภญ.จริยาพร เจริญรูป

ภก. วีระพงศ์ ชูสุวรรณ

ภก.วัชรพงศ์ พริกสี

ภญ.กันยาพร ชาติวิวัฒน์พรชัย

นพ.อรรถสิทธิ์ พีรพัฒน์ดิษฐ์

ภญ.กนกวรรณ ฐิติรัฐอมรกิจ

ภญ.โชติกา รัตนาภรณ์นุกุล

ภญ.วีณารัตน์ เสนาวิน

ภญ.สกนวรรณ พวงหอม

ภญ.มนชยา ศิริอังคาวุธ

ภญ.ศิรประภา สนสี

นพ.วัฒนา วงศ์เทพเตียน

รศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล

ภญ.จันทพร อิ่มบำรุง

นพ.อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธุ์

พญ.ปริตา บัณฑิตบุญดี

พว.อัญชลี คงสมบุญ

นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

พว.วินิตย์ หลงละเลิง

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ

นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุภฤกษ์

พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

นพ.สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์

นพ.นครินทร์ ศันสนยุทธ

พญ.กมลรัตน์ ทองปลั่ง

พญ.อัจฉรา เครื่องพาที

พว.กาญจนา วิเศษพงศ์อนันต์

พญ. อรินทยา พรหมินธิกุล

ภญ. สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

นพ.สุทธิเทพ ดวงศร

พว.รุ่งทิพย์ โตอิน

นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ

ผศ.ดร.ภญ.วรธิมา อยู่ดี

อ.ดร.ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี

นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

นพ.พีรพัฒน์ คงมาลัย

นพ.พรทวี อริยานนท์

นพ. ณัฐพงศ์ รั้วมั่น

นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์

พญ.สมนพร บุญรัตเวช สองเมือง